Phone+ 359 0885 86 13 86
E-mail
Facebook
Google+
Instagram
Twitter
YouTube
VKontakt
Odnoklassniki
Skype
Login
Flag of Bulgaria
Flag of Russia
Flag of United Kingdom
secretar

Квалификационен курс за придобиване на трета квалификационна степен Специалност: "Оперативно счетоводство"

Предлагаме професионално обучение в професионално направление "Счетоводство и данъчно облагане", професия "Оперативен счетоводител".

Обучението е с продължителност 960 часа, от които 480 практика и 480 теория.

Формата на обучение е: дневна, вечерна, дистанционна и е съобразена с възможностите на обучаемите.

След приключване на обучението, курсистът ще познава основите на счетоводството, ще умее да работи със специализиран счетоводен софтуер, ще може да осчетоводява хронологично операции, ще познава трудово-правното законодателство, инвентаризацията и ще може да оформя заплати и възнаграждения на персонала.